Ordlista

 

 

 

S

 

Sexuell läggning

Syftar på varje individs förmåga att hysa kärlek, tillgivenhet och sexuell attraktion inför, och intima och sexuella relationer med, andra individer av motsatt kön eller samma kön eller mer än ett kön.

Stereotyp

Är en fast och karikatyrmässig uppfattning, som tillskriver alla medlemmar i en specifik grupp samma egenskaper, utan att ta någon hänsyn till individuella egenskaper. Stereotyper är därigenom ensidiga beskrivningar av vissa grupper och precis som fördomar kan de leda till diskriminering.

Stigmatisering

Syftar på en handling då en person stämplas som socialt oacceptabel. Personer som upplevs av samhället som varandes olika från vad som anses vara normalt riskerar att bli stigmatiserade och känna sig utpekade av den normgivande majoriteten. Detta kan skapa känslor av att vara utelämnad eller exkluderad från en grupp eller ett sammanhang.

T

 

Tillgänglighet

Den utsträckning i vilken en miljö är öppen och tillgänglig, oavsett funktionshinder. Exempelvis utrustning för hörselskadade i konferensrum eller tillgång till punktskrift för synskadade.

Tillgänglighet

Syftar på om en plats är tillgänglig eller inte för personer med funktionshinder. Ett exempel på bristande tillgänglighet kan vara frånvaron av en rullstolsramp vid trappan i entrén till en skola.

Trakasseri

En form av diskriminering då oönskat beteende relaterad till någon av diskrimineringsgrunderna (etnisk tillhörighet, sexuell läggning, ålder, kön, könsidentitet, funktionshinder, religion och trosuppfattning) sker med syfte att kränka en persons värdighet och skapa ett skrämmande, fientligt, nedvärderande, kränkande eller stötande sammanhang. Trakasseri kan bestå av en enskild händelse eller flera händelser under en tidsperiod. Kan ta sig flera uttryck såsom hot, skrämsel, verbala kränkningar, ovälkomna kommentarer eller skämt om exempelvis sexuell läggning eller könsidentitet.

Trakasserier

Syftar på ett speciellt slags aggressivt beteende, som uttrycks systematiskt, och riktar sig mot en enskild person eller mot en grupp av personer. Inkluderar fysiskt, verbalt och känslomässigt utnyttjande och baseras ofta på ojämlika maktförhållanden. Trakasserier inkluderar alltid ett inslag av att vilja skada; att spontant eller slumpmässigt reta någon anses inte vara trakasserier.

Transfobi

Är ett samlingsbegrepp för irrationell rädsla, eller andra negativa attityder och känslor, såsom avsky och hat, gentemot transpersoner eller uppvisande av olika normbrytande varianter av könsuttryck och könsidentitet. Transfobi manifesterar sig ofta i hatbrott eller hets, eller andra diskriminerande handlingar, mobbning och/eller trakasserier mot transpersoner och andra som uppvisar normbrytande varianter av könsuttryck och könsidentitet.

Transperson

Ett samlingsbegrepp för individer vars könsidentitet eller könsuttryck ibland eller alltid skiljer sig från normen för det kön som fastställdes vid födseln, inklusive transsexuella personer (vilka avser att helt eller delvis genomgå, håller på att genomgå eller har genomgått könskorrigerande ingrepp för att permanent, och även juridiskt, leva tillhörande det kön som inte tilldelades vid födseln), transvestiter (som bär kläder traditionellt förknippade med det motsatta könet då och då eller mer regelbundet) och andra transpersoner som identifierar sig som androgyna/flerkönade med en könsidentitet som spänner över de av samhället fastställda gränserna mellan man/kvinna och manligt/kvinnligt. Transpersoner är sinsemellan olika gällande sexuell läggning, varför det är viktigt att inte blanda samman en transidentitet med sexuell läggning.

Transsexuell

En person som avser att helt eller delvis genomgå, håller på att genomgå eller har genomgått könskorrigerande ingrepp för att permanent, och även juridiskt, leva tillhörande det kön som inte tilldelades vid födseln. Detta kan, men behöver inte, inbegripa hormonterapi och kirurgiska ingrepp.