Ordlista

 

 

 

M

 

Majoritet

Syftar på en privilegierad grupp i ett samhälle vars medlemmar delar specifika drag och förhåller sig i en överordnad maktrelation till minoriteter. Majoriteten har vad som kan kallas ett ”normmonopol” och bestämmer därför dagordningen för vad som anses vara rätt och fel vid en given tidpunkt. Detta ”normmonopol” kan utövas genom oskrivna regler, lagstiftning och/eller inom administrationen.

Maktstruktur

En struktur i samhället som förser människor med mer eller mindre inflytande, sätter förutsättningarna för normskapande och påverkar människors egna liv.

Mångfald

Tar fasta på människors olikheter. Mångfald inbegriper både de synliga och osynliga skillnaderna mellan människor vad gäller exempelvis etnicitet, sexuell läggning, ålder, kön, könsidentitet, funktionshinder, religion eller annan trosuppfattning eller politisk övertygelse. Konceptet inkluderar alla, såväl minoriteten som majoriteten. Alla personer kan identifiera sig med att tillhöra en särskild ålder, sexuell läggning, ha ett visst kön etc. I detta material används mångfald som ett positivt begrepp, då det tar sin utgångspunkt i att olikheter och skillnader ses som resurser snarare än hinder eller källa till problem.

Mänskliga rättigheter

En uppsättning internationellt erkända rättigheter som varje person har i kraft av människa. Mänskliga rättigheter är universella, ej utbytbara eller förhandlingsbara och sinsemellan beroende av varandra. Mänskliga rättigheter formuleras i juridiskt bindande dokument som kallas konventioner. Efter att ha undertecknat en konvention måste en stat efterleva innehållet i konventionen genom sin egen lagstiftning och aktivt säkra skydd och försvar för mänskliga rättigheter på sitt territorium (exempelvis genom upplysningsinsatser). Mänskliga rättigheter är ett område i lagen som reglerar förhållandet mellan staten och individen.

Minoritet

Syftar på en grupp i ett samhälle vars medlemmar delar specifika drag och förhåller sig i en underordnad maktrelation till majoriteten i ett visst samhälle. Denna maktrelation definieras av det faktum att majoriteten har vad som kan definieras som ett ”normmonopol” och därigenom bestämmer dagordningen för vad som anses rätt och fel vid en given tidpunkt. Detta ”normmonopol” kan utövas genom oskrivna regler, lagstiftning och/eller inom administrationen. Det är sålunda maktrelationen och inte nödvändigtvis numeriskt flertal som definierar om en grupp befinner sig i minoritet eller majoritet.

Multipel diskriminering

Syftar på diskriminering på grund av mer än en diskrimineringsgrund. Begreppet belyser det faktum att en person kan bli diskriminerad på grund av mer än en aspekt av sin identitet vid en given situation. Detta betyder att olika aspekter av våra identiteter ses som från varandra skilda pådrivande faktorer till diskriminering. En kvinna från en etnisk minoritetsbakgrund kan till exempel uppleva diskriminering både på grund av sitt kön och på grund av sitt etniska ursprung.

N

 

Norm

Grundläggande värden, förväntningar och ideal inom den samhälleliga kontexten eller inom en grupp, vilka definierar acceptabla, passande och/eller positiva egenskaper i ett särskilt samhälle.