Ordlista

 

 

 

G

 

Gay

En term som ibland, särskilt internationellt, används om homosexuella och särskilt om homosexuella män.

H

 

Hatbrott

Syftar på kriminella handlingar, mot personer eller egendom, där offret, egendomen eller måltavlan för handlingen väljs ut på grund av verkligt eller uppfattat samband med eller tillhörighet till en särskild grupp, såsom någon etnisk eller religiös grupp, eller grupp baserad på sexuell läggning. Svensk lagstiftning tillämpar straffskärpning för denna typ av brott, dvs att utdömt straff blir hårdare än vad som hade varit fallet om brottet inte hade begåtts med motivet att skada person eller egendom på grund av det verkliga eller uppfattade sambandet med eller tillhörigheten till en särskild i lagen specificerad grupp.

Hbt

Ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella och transpersoner. Allt oftare utökas begreppet för att också inkludera personer med queera identiteter (hbtq) och ibland även intersexuella (hbtiq).

Heteronorm

Syftar på en kulturell uppfattning om att alla människor är indelade i antingen män eller kvinnor och att det är mest naturligt och normalt att bli attraherad av personer av det motsatta könet. Heteronormen antyder att det är utifrån heterosexualiteten som norm, inom vilken det finns två komplementära kön, sexualitet och kön ska förstås på ett korrekt sätt.

Heterosexualitet

Syftar på en persons förmåga till emotionell och sexuell attraktion inför, och intima och sexuella relationer med, personer av motsatt kön.

Hets

Syftar på straffbara offentliga uttryck som sprider, väcker, uppmanar till eller försvarar hat, diskriminering eller fientlighet mot personer på grund av etnisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning.

Homofobi

Är ett samlingsbegrepp för irrationell rädsla, eller andra negativa attityder och känslor, gentemot homosexuella personer. Homofobi manifesterar sig ofta i hatbrott eller hets, eller andra diskriminerande handlingar, mobbning och/eller trakasserier mot homosexuella personer. Homofobi sammanblandas ibland med bifobi och/eller transfobi, vilka överlappar varandra.

Homosexualitet

Syftar på en persons förmåga till emotionell och sexuell attraktion inför, och intima och sexuella relationer med, personer av samma kön.

I

 

Identitet

En persons uppfattning om vem han/hon/hen är. Identiteten påverkas ofta av hur vi ser på oss själva, hur vi vill uppfattas av andra och det sätt på vilket vi verkligen uppfattas av andra. Det finns många olika skolor inom sociologin och psykologin som definierar identitet på olika sätt. En av de vanligaste sätten att förstå identitet på är att uppfatta denna självupplevelse som föränderlig, som kan förändras över tid, beroende på bland annat den sociala omgivning en person är en del av.

Intersexuell

Syftar på de personer som har genetiska, hormonella och fysiska funktioner som varken exklusivt är manliga eller kvinnliga, utan är typiska för båda på samma gång och inte klart definierade som varken eller. Detta är den nutida termen för hermafrodit, som användes under framför allt 1700- och 1800-talet.