Ordlista

 

 

 

D

 

Diskriminering

Diskriminering syftar på varje handling som är ägnad att exkludera eller begränsa en persons deltagande i samhället på grund av etnicitet, sexuell läggning, ålder, kön, könsidentitet, funktionshinder eller religion eller annan trosuppfattning. Huvuddelen av det som utgör diskriminering faller inom följande kategorier: verbal aggressivitet, vandalism, undvikande, individuella fall av orättvis/oberättigad behandling eller fysiska angrepp. Det finns flera olika slags diskriminering: direkt diskriminering sker när en person behandlas sämre än en annan person i samma situation på grund av etnicitet, sexuell läggning, ålder, kön, könsidentitet, funktionshinder eller religion eller annan trosuppfattning. Detta innebär att det är ett lagbrott att behandla någon sämre på grund av en eller flera ovanstående diskrimineringsgrunder. Indirekt diskriminering sker då ett krav, ett tillvägagångssätt eller ett förhållande som är synbart neutralt utformat gör att en person på grund av etnicitet, sexuell läggning, ålder, kön, könsidentitet, funktionshinder eller religion eller annan trosuppfattning hamnar i en underlägsen position i förhållande till andra. Det anses dock

E

 

Etnisk grupp

Syftar på en kategori människor i ett samhälle som har eller uppfattas ha vissa sociala eller kulturella kännetecken, en gemensam historia, samma geografiska ursprungsområde och en känsla av samhörighet oavsett gruppens storlek, maktposition eller den tidpunkt då den immigrerade till ett annat land. En etnisk grupp kan kännetecknas av en gemensam religion eller gemensamt nationellt ursprung.

Etnocentrism

En tendens att föra fram sin egen etniska grupp och förespråka att alla borde ansluta sig till den gruppens normer och värderingar. En etnocentrisk utgångspunkt kan resultera i en fördomsfull uppfattning av andras förmågor och i det långa loppet resultera i en tillkämpad kulturell överhöghet.

F

 

Feminism

En politisk rörelse och teoretisk skola som strävar efter att bekämpa underordning av kvinnor som grupp på alla sociala nivåer.

Fördom

Attityder baserade på stereotypa uppfattningar av en särskild grupp. Fördomar och förutfattade meningar kan leda till diskriminering och de är ofta, dock inte alltid, negativa. Fördomar baserar sig ofta på rykten, antaganden, kulturella och normativa värderingar och känslor snarare än på verklig kunskap och fakta.

Funkisnorm

En norm som förutsätter att människor är fria från funktionshinder – att de kan se, gå, läsa, höra osv.

Funkisnorm

En norm som förutsätter att människor är fria från funktionshinder – att de kan se, gå, läsa, höra osv.

Funkisnorm

En norm som förutsätter att människor är fria från funktionshinder – att de kan se, gå, läsa, höra osv.

Funktionshinder

En varaktig fysisk, psykologisk, mental, intelligensmässig eller sensorisk (nervsystemet) funktionsnedsättning orsakad av sjukdom eller skada. Exempel på funktionshinder är dyslexi, autism, synskada, hörselskada med mera.