Ansvarsfriskrivning


Information på sajten

Den information som denna webbsida innehåller tillhandahålls för fömedling av information om DIHR och dess verksamhet och DIHR ämnar hålla denna information uppdaterad. DIHR kan dock inte garantera att webbsidan inte innehåller typografiska fel, inaktuell, missledande eller annan oriktig information.

Immateriella rättigheter

Genom att använda denna webbsida accepterar ni att DIHR, till DIHR anknutna eller associerade verksamheter, eller annan tredje part, är rättighetsinnehavare till alla rättigheter, inkluderande men inte begränsat till upphovsrätt, varumärkesrättigheter eller annan immateriell egendomsrätt, till innehållet på webbsidan, t.ex. text, grafik, foton, logotyper, varumärken, ikoner, mjukvara och annat material (kallat ”materialet”). Detta gäller även sammanställningen, presentationen och organiseringen av materialet. Ni har inte, utan föregående skriftligt godkännande av DIHR, rätt att använda materialet på något vis, vilket i enlighet med det allmänna bruket av webbsidor är att anse som ovanligt. Ni tillåts att länka till webbsidan genom att använda korrekta referenser. Systematiskt användande av djuplänkning eller RSS för kommersiellt bruk är inte tillåtet. Nedladdning från webbsidan är enbart tillåten för icke-kommersiellt bruk, för personligt bruk och under förutsättning att sådan sker i överensstämmelse med immaterialrättslig lagstiftning. Det är inte på något vis tillåtet att förändra innehållet på webbsidan.

Säkerhet

DIHR strävar efter att upprätthålla en rimlig säkerhetsnivå för webbsidan, men kan inte garantera att webbsidan eller den server/de servrar som är värd för webbsidan ej kan förorsaka skada på IT-system tillhörande er eller tredje part, på grund av fel eller datavirus överförda genom webbsidan. DIHR kan inte garantera att hackare genom webbsidan ej kommer att kunna övervaka eller samla in er data eller skaffa sig tillgång till eller kontroll över ert IT-system.


Ansvarsfriskrivning

DIHR eller någon av de parter som är involverade i att skapa, producera eller leverera webbsidan, är under inga omständigheter ansvariga för något anspråk relaterat till er användning eller oförmåga att använda webbsidan, inklusive men inte begränsat till informationen och säkerheten på webbsidan, som den ovan är beskriven. DIHR friskriver sig från ansvar för någon och all förlust eller skada, inklusive men inte begränsat till direkt eller indirekt förlust, oförutsedd eller följdriktig skada, förlust av vinst, förlust av data eller liknande förlust eller skada eller skada av något slag, relaterad till ert användande eller er oförmåga att använda webbsidan.


Länkar till andra webbsidor

Denna webbsida kan innehålla länkar till webbsidor drivna av tredje part. DIHR har inget ansvar eller någon kontroll över innehåller eller drivandet av sådana webbsidor och friskriver sig från ansvar för varje förlust eller skada som uppstår som en följd av er användning av sådana webbsidor.


Kakor

DIHR kan använda kakor (cookies) tekniskt vid driften av denna webbsida. Kakor är informationsdelar som lagras i datorn tillhörande användaren av webbsidan och används för att uppmärksamma, vid återkommande användare, på användarens föredragna användning av webbsidan. Kakor hjälper DIHR att utvärdera vilka delar av webbsidan som är av störst intresse för användare av webbsidan.


Tillämpbar lag och behörig domstol

Alla tvister relaterade till villkoren, webbsidan och er tillgång till och användandet härav vilar under lagarna i Danmark. Den behöriga domstolen för varje sådan tvist är Köpenhamns tingsrätt (Københavns Byret).